06PU

Ens demanen que reformem una casa de principis del S.XX al barri del Putxet de Barcelona. Construïda amb fàbrica de pedra i totxana, forjats unidireccionals de bigues de fusta i revoltó ceràmic i coberta catalana, va ser ampliada posteriorment en dues ocasions per introduir-hi  sistemes constructius més moderns com bigues de formigó armat i perfils metàl·lics. A dia d’avui, el volum està compost per una zona d’una planta que conserva la coberta catalana i l’altra, de dues plantes amb coberta plana no transitable. En total sumen aproximadament 200m2 útils.

Com era habitual a l’època en aquest tipus d’habitatges, la distribució en planta és completament sectoritzada  en dues circulacions, una reservada per al servei i l’altra per als propietaris. La voluntat dels clients és eliminar aquesta doble circulació i distribuir el programa amb espais més oberts i connectats entre si.

La proposta arquitectònica aposta per millorar el confort, reduir la demanda energètica per calefacció i acs , evitar productes que desprenguin partícules tòxiques i optar per sistemes constructius i materials que ajudin a crear un ambient interior saludable. Tot plegat intenta que la intervenció tingui el menor impacte ambiental possible.

Les mesures passives d’estalvi energètic consisteixen en una zonificació estratègica de les habitacions que permeti reduir el consum d’energia per calefacció i d’electricitat per il·luminació, alhora que s’eliminen la majoria dels espais de circulació.

La nova circulació, de tipologia radial, té el rebedor com a punt d’arrencada. Des d’aquest s’accedeix directament a tots els espais de dia, a través dels quals s’entra als més privatius. Reservem el centre de la planta per a  l’estudi i per a la biblioteca, que disposen d’una molt bona il·luminació natural gràcies a dues claraboies/lluernes i un celobert ja existents. S’incorporen dos grans finestrals, un entre la cuina i el pati i l’altre entre la biblioteca i el rebedor, i s’aconsegueix d’aquesta manera que aquesta llum banyi totes les estances. Finalment  es col·loquen dos dormitoris de convidats als extrems de la planta que serveixen d’espais tampó.

Per tal de millorar l’estanqueïtat a l’aire es substitueixen les antigues fusteries per unes de de fusta de pi amb doble vidre i sistema de microventilació, necessari ja que no s’incorpora cap sistema automàtic. També s’aïllen les cobertes, per reduir d’aquesta manera les pèrdues energètiques. Per al tractament de les humitats per capil·laritat que afecten mitgera i solera es proposa un sanejat complet de la mitgera i un arrebossat amb morter de calç hidràulica i pintura amb base calç. A la solera per motius econòmics es descarta sanejar i es decideix impermeabilitzar per sobre del paviment actual. Les noves particions es fan amb fàbrica arrebossada amb morter de calç i pintura amb base calç.

Les mesures actives d’estalvi energètic són un sistema de generació de calor amb aerotèrmia per a  la calefacció i l’ACS amb acumulador per a la simultaneïtat, terra radiant a la planta baixa i amb radiadors a la planta primera ja que hi ha una alçada lliure molt justa.


Equip: Marta Cristóbal i Jordi Malet

Constructora: OAK2000